Jesteś tutaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu gliwice.nio.gov.pl

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.
Dla wygody Użytkowników Serwis gliwice.nio.gov.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w tym celu, aby dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników. „cookies” to niewielkie pliki tek­stowe wysyłane przez Serwis do urządzenia Użytkownika. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawie­nia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych przez Administratora plików cookies.
 
Polityka prywatności
 
1.Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządze­niach Użytkownika służących realiza­cji usług świadczonych drogą elektroniczną żąda­nych przez Użytkownika przez Centrum On­kologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Od­dział w Gliwicach.
2.Dostęp do informacji o charakterze nieosobowym, o którym mowa powyżej, możliwy jest po­przez zapisywanie pli­ków Cookies, gromadzenie infor­macji pochodzących z formularza kon­taktu oraz gromadzenie lo­gów serwera na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3.Korzystanie z Serwisu oraz równoznaczne jest z akceptacją poniższej polityki prywatno­ści.
 
 
§1 Definicje
 
1.Administrator – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2.Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
3.Urządze­nie – oznacza elektroniczne urządzenie stacjonarne i mobilne, za pośrednictwem któ­rego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
4.Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działa­jącą w domenie gliwice.nio.gov.pl
5.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkowników, za których pośrednictwem Użytkownik korzy­sta z zasobów Serwisu.
6.Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
7.Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośred­nictwem Serwisu.
8.Formularz kontaktu/rejestracji – oznacza aplikację Serwisu (pole dialogu) umożliwiającą komuniko­wanie się z Administratorem świadczącym usługi drogą elektroniczną, rejestrowanie się Klienta w zasobach Serwisu.
9.Logi serwera – oznaczają informacje obejmujące dane o niektórych zachowaniach Użytkowni­ków podlegających logowaniu do Serwisu.
 
 
§2 Pliki Cookies
 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczegól­ności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i są przeznaczone do korzystania z zaso­bów tego Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pocho­dzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzy­stają z jego zasobów, co umożliwia trwałe ulepszanie jego struktury i zawartości,
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstro­nie Serwisu ponownie wpisywać swojego loginu i hasła,
  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfika­cję autentyczności sesji przeglądarki.
 4. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użyt­kownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania, opuszcze­nia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania) Zapisane tam informacje są wów­czas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji pouf­nych z urządzenia Użytkownika,
  • stałe – są plikami przechowywanymi w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach dotyczących plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkow­nika. Mechanizm plików cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek da­nych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządze­nia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza tymi funkcjami, które z uwagi na swą specyfikę wymagają plików cookies. Ograniczenia stosowa­nia plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach interne­towych Serwisu
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyśl­nie do­puszcza możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkow­nika. Użytkow­nicy Serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglą­darka internetowa umożliwia usunię­cie plików cookies. Możliwe jest także automa­tyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub doku­mentacja przeglądarki internetowej.
 7. Administrator Serwisu wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimo­wych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Za­sady korzystania z plików coo­kies wykorzystywane w statystykach zostały opisane w: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików coo­kies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te rodzaje plików do urzą­dzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może doko­nać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Poniżej przedstawiono możliwości zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowa­nia plików cookies:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
§3 Formularz kontaktu/rejestracji
 1. Administrator gromadzi dane dobrowolnie podane przez Użytkownika za pośrednictwem formula­rza kontaktu zawartego w zasobach Serwisu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formula­rza, np. w celu przekazania Administratorowi uwag do działającego Serwisu.
 
§4 Logi serwera
 
 1. Dane o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwera u part­nera Administratora zapewniającego obsługę hostingową Serwisu, a to: Ogicom Spider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Pozna­niu, ul. abp. Antoniego Baranka 88. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowa­nia Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczo­nych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przy­padku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi zasoby Ser­wisu. 
 
§4 Postanowienia końcowe
 
 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zebrane poprzez formularze kontaktu, pliki cookies i logi serwera będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgo­dzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro­nie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolo­nych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnio­nym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z ich treści.