Jesteś tutaj

I Oddział Chirurgii Onkologicznej

I Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik I Oddziału Chirurgii Onkologicznej:
Dr n. med. Cezary Szymczyk
                 
Sekretariat Kierownika Oddziału:
Tel. 32 278 84 05

e-mail: chirurgia1@io.gliwice.pl

Loża pielęgniarska: Pododdział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Plastycznej (IV piętro)
Tel. 32 278 8504
 
I Oddział Chirurgii Onkologicznej jest częścią nowoczesnego kompleksu Centrum Onkologii. Zespół chirurgiczny tworzą specjaliści przeszkoleni w czołowych ośrodkach europejskich i amerykańskich. Klinika dysponuje salami dwu i trzyosobowymi z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonów,  z sal telewizyjnych, opieki duszpasterskiej, codziennych wizyt krewnych i znajomych. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce  i na świecie w oparciu o najnowsze uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania I Oddziału Chirurgii Onkologicznej  jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskanie optymalnych wyników leczenia. Wyniki te są ściśle monitorowane i porównywane z wynikami z innych ośrodków. Wykwalifikowany zespół pielęgniarek onkologicznych zapewnia stałą i profesjonalną opiekę nad chorymi w trakcie leczenia. Chorzy wymagający rehabilitacji po zabiegach operacyjnych objęci są fachową opieką na oddziale. Po zakończeniu leczenia chorzy podlegają badaniom kontrolnym w Przychodni Przyklinicznej. Stałe doskonalenie wiedzy medycznej  i praktycznych umiejętności oraz doświadczenie zespołu Kliniki, wynikające z wieloletniej pracy z chorymi na nowotwory, gwarantuje profesjonalną pomoc w atmosferze serdeczności i zrozumienia.
 
 
I Oddział Chirurgii Onkologicznej w ramach swojej działalności wykonuje operacje:

1. Nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi

Leczeniem nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  zajmuje się wielospecjalistyczny zespół (w ramach planowanego leczenia skojarzonego),  skupiający się na kompleksowym leczeniu pacjentów chorych na nowotwory regionu głowy i szyi. Leczenie jest prowadzone dla różnorodnych lokalizacji nowotworów złośliwych tego regionu, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych w naszym Ośrodku metod leczenia. Wykorzystywanymi metodami są: leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, brachyterapia, brachyterapia  śródoperacyjna oraz leczenie skojarzone.
 
Obejmuje ono zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne w zakresie:
  • operacji blokowych:
- nowotworów złośliwych języka i jamy ustnej;
- aparatu ochronnego oka i oczodołu;
- nowotworów złośliwych skóry w obrębie głowy i szyi;
- nowotworów złośliwych twarzoczaszki, w tym również z elementami neurochirurgii dotyczącymi podstawy czaszki;
- nowotworów złośliwych zatok przynosowych;
  • leczenia chirurgicznego guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych;
  • operacji węzłów chłonnych selektywnych i elektywnych;
  • operacji rekonstrukcyjnych w obrębie głowy i szyi z zastosowaniem technik plastyk miejscowych, płatów uszypułowanych i płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi;
  • zabiegów operacyjnych u chorych na nowotwory złośliwe tego regionu, po uprzedniej radioterapii w możliwych przypadkach;
  • leczenia niepowodzeń  w ramach chirurgii ratującej oraz ewentualne resekcje i rekonstrukcje w nawrotach nowotworu lub kolejnych ognisk nowotworu w obrębie głowy i szyi po uprzednim leczeniu onkologicznym;
  • wprowadzania nowoczesnych i nowatorskich metod leczenia do praktyki klinicznej.  
2. Rekonstrukcje

U części chorych planowanych do leczenia w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, radykalna resekcja nowotworu może skutkować powstaniem ubytku tkanek, którego nie da się zaopatrzyć klasycznymi chirurgicznymi metodami. Tacy chorzy przed zasadniczym zabiegiem są kierowani na zespół rekonstrukcyjny, gdzie lekarze specjaliści ustalają sposób zaopatrzenia przyszłego ubytku tak, aby efekt funkcjonalny i estetyczny po zabiegu był jak najlepszy. Lekarze zespołu rekonstrukcyjnego stosują m.in. techniki chirurgii plastycznej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Kwalifikacje dotyczą również pacjentek, wymagających amputacji piersi z rekonstrukcją jednoczasową lub odroczoną, z zastosowaniem materiałów sztucznych (endoprotezy) lub mikronaczyniowych rekonstrukcji z tkanek własnych pacjentki. Doświadczenie chirurgów rekonstrukcyjnych Centrum Onkologii w Gliwicach obejmuje tysiące zabiegów odtwórczych w praktycznie wszystkich regionach ciała, włączając w to wieloelementowy przeszczep twarzy. 

3. Allotransplantacje

Informujemy, iż w ramach Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  wykonujemy allogeniczne zabiegi:
- przeszczepienia twarzy
- przeszczepienia narządów regionu głowy i szyi

Potencjalnymi Biorcami mogą być chorzy po rozległych urazach mechanicznych, chemicznych, elektrycznych, z deformacjami, które są  wynikiem przeprowadzonego leczenia,  schorzeń nowotworowych,  wad wrodzonych oraz innych przyczyn, które skutkowały utratą funkcjonalności, również utratą wizerunku twarzy. 
 
 
Wykonane świadczenie finansowane jest ze środków publicznych w rozumieniu  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27  sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z której wynika (m.in.), że ubezpieczony chory nie ponosi jakichkolwiek kosztów finansowych.