Jesteś tutaj

IKP

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, iż za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) istnieje możliwość nadania uprawnień oraz złożenia nw. oświadczeń.

Oświadczenie pacjenta:

 1. o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, (informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu)
 2. o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 16–18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Złożenie ww. oświadczeń za pośrednictwem IKP daje możliwość weryfikacji zakresu uprawnień oraz odwołania w każdym momencie.
 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP -https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta) to narzędzie w systemie ochrony zdrowia, które ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych oraz uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. 
Internetowe Konto Pacjenta udostępnia informacje o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.
 
Poprzez Internetowe Konto Pacjenta udostępniane są również dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Dokumenty stanowiące EDM to:

 1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
 2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
 3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 4. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 5. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

 
Dzięki IKP możesz:

 • sprawdzić i pobrać otrzymane e-recepty, e-skierowania — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności odbierania jej osobiście w przychodni;
 • upoważnić bliską osobę do dostępu do Twoich danych, załatwiania spraw w Twoim imieniu (np. do odbioru e-recepty);
 • wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne.