Jesteś tutaj

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera pliki *pdf, *doc, oraz *png i *jpg (np. skany dokumentów lub zrzuty ekranu) bez alternatywnej formy tekstowej osadzonej bezpośrednio w serwisie.
 • Wideoklipy są dostępne jedynie na oficjalnym kanale NIO-PIB Gliwice na platformie YouTube. Nie posiadają one audiodeskrypcji, ani napisów.
 • Pola formularza kontaktowego nie zawierają opcji autouzupełniania.
 • Serwis zawiera pliki, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych, bez poprawnie zaznaczonej struktury logicznej.
 • Serwis nie jest responsywny, przez co konieczne jest przewijanie w dwóch wymiarach na mniejszych urządzeniach (np. na telefonie komórkowym).
 • Nie wszystkie elementy interfejsu użytkownika oraz obiekty graficzne serwisu mają współczynnik kontrastu 3:1 względem sąsiednich kolorów.
 • Nie wszystkie teksty dostępne w serwisie są sformatowane zgodnie z zaleceniami ustawy.
 • Za wyjątkiem banera na stronie głównej serwis nie zawiera żadnych ruchomych elementów. Sam baner nie może być kontrolowany przez użytkownika.
 • Wskaźnik fokusa klawiatury nie posiada widocznego wskaźnika na niektórych elementach interfejsu.
 • Po kliknięciu w zawarte w serwisie linki, które prowadzą do zewnętrznej strony, użytkownik nie jest o tym informowany.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Osewski.
 • E-mail: wojciech.osewski@gliwice.nio.gov.pl
 • Telefon: 32 278 83 56

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 • Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-102 Gliwice
 • E-mail: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
 • Telefon: 32 278 96 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  -Państwowym Instytucie Badawczym  Oddział w Gliwicach w pełni respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie szpitala do obsługi osób niepełnosprawnych. Zakres udogodnień obejmuje:

Budynek Kliniki

 • Przed wejściem głównym do budynku Kliniki są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem
  i zlokalizowane przy wejściach 
 • Dostępne wózki inwalidzkie dla Pacjentów - Portiernia nr 1
 • Główne drzwi wejściowe do budynku rozsuwają się automatycznie.
 • Podjazd do budynku bez barier, o łagodnym kącie nachylenia.
 • Ciąg szerokich korytarzy i system szerokich wind (dostosowane do osób poruszających się na wózkach) pozwala na swobodne przemieszczanie się Pacjentów pomiędzy budynkami oraz w obrębie danego budynku.
 • Przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość
 • Punkt informacyjnyzlokalizowany jest przy wejściu głównym do NIO-PIB gdzie jest dostępny pracownik, który w razie potrzeby wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.
 • Łazienka dla niepełnosprawnych- I p.

Kliniki:

 • Łazienki dla niepełnosprawnych, KTS w każdej izolatce łazienka dla niepełnosprawnych
 • Podnośniki transportowo-kąpielowe, ułatwiające kąpiel pacjentów
 • Siedziska dla niepełnosprawnych pod prysznicami
 • System przywoływania personeluprzez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta.

 Zakład Medycyny Nuklearnej

 • Szerokie windy, dostosowane do wózków inwalidzkich
 • Wózki inwalidzkie do przewożenia osób o znacznych rozmiarach i dużej wadze
 • System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta.
 • W każdej sali znajduje się telefon z możliwością odbierania połączeń zewnętrznych

Zakład Brachyterapii

 • Wejście bez barier architektonicznych (parter)
 • Toaleta dla niepełnosprawnych

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 • Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku
 • Szerokie drzwi i korytarze (USG, MR, TK)
 • Winda na półpiętro (winda do korytarza z USG, winda na dolny MR)

Restauracja i Bistro

 • Osoby niepełnosprawne bez problemu dostaną się do punktów gastronomicznych
  i samodzielnie zakupią posiłek (winda, korytarz, szerokie drzwi, pomoc personelu)

Kaplica

 • Osoby niepełnosprawne mogą się dostać do jednej z dwóch kaplic bez pomocy innych osób

Zakład Diagnostyki PET, Oddział Chemioterapii Dziennej, Pracownia Rehabilitacyjna

 • Toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku

Ogólne

 • Tłumacz języka migowego – wzywany w razie potrzeby

Budynek Zakładu Radioterapii

 • Toaleta dla niepełnosprawnych
 • Winda

Budynek Główny – Budynek Dyrekcji

 • Toaleta dla niepełnosprawnych
 • Winda

Hotel

 • Schodołaz
 • Toaleta dla niepełnosprawnych- parter
 • Pokój hotelowy z łazienką dla niepełnosprawnych