Jesteś tutaj

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach udostępnia dokumentację medyczną:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • po śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • upoważnionym organom, jak:
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z  prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym szefom właściwych Agencji;
  • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem przeglądu akredytacyjnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
  • dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i - - kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych;
  • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.   
Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach udostępniana jest: 
 • do wglądu,  w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w siedzibie tut. Instytutu w obecności lekarza lub upoważnionego pracownika Działu Rejestru Archiwum Medycznego  i Obsługi Pacjenta, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
 • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD) na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów. 


Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom oraz osobom przez nich upoważnionym

Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki na każdy wniosek pacjenta.
Umożliwienie wglądu do dokumentacji następuje niezwłocznie po złożeniu przez pacjenta wniosku o udostępnienie dokumentacji w tej formie.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta:
 • może złożyć pisemny lub ustny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (formularz F-301-005-001). 
Wnioski pisemne można pobrać:
 • w Rejestracji  (parter),
 • w Punkcie Obsługi Pacjenta (parter),
 • na stronie internetowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach.
Wnioski można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku:
 • w Kancelarii Instytutu (w godzinach od 7.00 do 15.30),
 • w Rejestracji (w godzinach od 7.00 do 18.00),
 • w Punkcie Obsługi Pacjenta (w godzinach od 7.00 do 14.35)
 • przesłać pocztą na adres Instytutu.
 
 • może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej telefonicznie (nr tel. 32 278 81 16, 32 278 81 05, 32 278 88 88, 32 278 94 27) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-mail: dokumentacja.medyczna@gliwice.nio.gov.pl, skrzynka podawcza na elektronicznej platformie ePUAP. 
Wnioskodawcę informuje się o sposobie załatwienia wniosku (odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).
W przypadku wniosku telefonicznego, ze względu na konieczność ochrony danych osobowych pacjenta, dokumentacja wysyłana jest  jedynie na adres zamieszkania pacjenta, chyba, że adres przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej jest tożsamy z adresem pacjenta.

Sposoby udostępnienia - odbioru dokumentacji medycznej: 
 • dokumentację można odebrać w siedzibie Instytutu od poniedziałku do piątku w  Punkcie Obsługi Pacjenta  (parter) w godzinach od 7.00 do 14.35, w Rejestracji (parter) w godzinach od 14.35 do 18.00; 
 • dokumentacja wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej.
Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach można uzyskać pod nr tel.: 32 278 81 16, 32 278 81 05, 32 278 94 27  lub dzwoniąc na Call Center (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerem telefonu 32 278 88 88).

Ponadto informujemy, iż dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dokumenty stanowiące EDM to:
 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 • opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt powyżej (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

Zasady odpłatności

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej na zewnątrz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach ustala się zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,45 zł.
 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 14,00 zł.
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (płyta CD) – 2,80 zł.
Opłata, o której mowa powyżej, nie  uwzględnia  należności pocztowych, które nalicza się  dodatkowo i pobiera wraz z opłatą.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez wykonanie przelewu na numer konta bankowego:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
nr konta: 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460

Kwota do zapłaty wyliczona jest na podstawie liczby stron udostępnianej dokumentacji medycznej oraz kwoty opłaty pocztowej za przesyłkę rejestrowaną w zależności od masy i rodzaju przesyłki zgodnie z cennikiem operatora świadczącego usługi pocztowe dla Instytutu:

Listy polecone firmowe:
 • do 50g – 5,35 zł
 • do 100g – 5,54 zł
 • do 350g – 5,66 zł
 • do 500g – 7,81zł
 • do 1000g – 10,46 zł
 • do 2000g – 14,88 zł
W tej sprawie proszę o kontakt e-mail: dokumentacja.medyczna@gliwice.nio.gov.pl lub pod nr tel. 32 278 94 27.

Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku albo na informatycznym nośniku danych (płyta CD),
 • w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 • w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 • w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa w art. 67v Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjentowi, na jego życzenie, nieodpłatnie wydawane są:
 • orzeczenie i zaświadczenie lekarskie związane z:
 dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku
 • orzeczenie i zaświadczenie wydawane dla celów:
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa
o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, lub ustalenia przyczyn
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Z uwzględnieniem przepisów art. 40 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o krajowej sieci onkologicznej, kopia dokumentacji medycznej dotycząca diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego stanowiąca załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wydawana jest nieodpłatnie świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.