Jesteś tutaj

Logo HR

 English

Informacje o wyróżnieniu


Dyrekcja Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach (NIO-PIB), mając świadomość korzyści wynikających z posiadania wyróżnienia jakim jest logo HR Excellence in Research, podjęły starania celem wdrożenia w Instytucie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 

Czym jest wyróżnienie HR Excellence?
 
Wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane jest tym instytucjom, które realizują Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając przy tym zasad i wytycznych określonych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).
Jednostki naukowe, które wdrażają Strategię HRS4R zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju, kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) i atrakcyjności systemów nauki UE w skali globalnej.
 

Korzyści z posiadania wyróżnienia HR Excellence in Research
 
Posiadanie przez jednostkę naukową wyróżnienia  jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020, Horyzont Europa), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz innych programach finansujących naukę.
Pozostałe korzyści dla NIO-PIB w Gliwicach wynikające z posiadania logo HR:
  • prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
  • wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w Instytucie, który stwarza  przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników.
  • Logo HR stanowi znak jakości dla instytucji poprzez potwierdzenie przestrzegania norm etycznych w relacjach zawodowych i w prowadzeniu badań naukowych. 


Etapy wdrażania
 
13 stycznia 2020 r. – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor NIO-PIB, Odddziału w Gliwicach podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Deklaracja poparcia
 
20 stycznia 2020 r. – Komisja Europejska przyjmuje deklarację poparcia przesłaną przez NIO-PIB w Gliwicach i od tego momentu rozpoczyna się proces przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
 
17 marca 2020 r. – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski powołuje Zespół roboczy ds. przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania wyróżnienia HR Excellence oraz Komitet Sterujący nadzorujący Zespół.
 
Od kwietnia do czerwca 2020 r. – przeprowadzony zostaje przegląd obowiązujących regulacji wewnętrznych oraz aktów prawnych oraz ich porównanie z zaleceniami ujętymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie. Prowadzone są również prace nad przygotowaniem treści ankiety dla pracowników naukowych NIO-PIB w Gliwicach mającej na celu poznanie opinii na temat warunków pracy w NIO-PIB w Gliwicach.
6 października 2020 r.  – odbywa się spotkanie Zespołu roboczego, na którym podjęta zostaje dyskusja na temat treści pytań ankiety dotyczącej określenia spójności funkcjonowania NIO-PIB w Gliwice z poszczególnymi zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Styczeń 2021 r.  – przeprowadzona zostaje ankieta czy i w jakim zakresie w NIO-PIB w Gliwicach realizowane są zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców.
 
 
Wzór ankiety
Wyniki ankiety

 
2 luty 2021 r. – odbywa się spotkanie Zespołu roboczego ds. Logo[IM1]  HR.
Przedstawienie i omówienie wyniki ankiety przeprowadzonej wśród społeczności naukowej Instytutu.
 
10 luty 2021 r. – omówione zostają propozycje  do Planu Działań wynikające z przeprowadzonej analizy.
 
18 luty 2021 r. – omówione zostają zaproponowane działania oraz podział zadań związanych z przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentów aplikacyjnych.
 
25 luty 2021 r. – ostateczna wersja dokumentów aplikacyjnych zostaje zatwierdzona przez członków Komitetu Sterującego.
 
26 luty 2021 r.  – złożono dokumenty aplikacyjne.


Strategia HRS4S

Europejska Karta Naukowca

Europejska Karta Naukowca powstała w 2005 r. jako zalecenia Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym w krajach członkowskich UE.
Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
Treść Europejskiej Karty Naukowca w języku polskim

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje – pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie.
Treść Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w języku polskim


OTM-R

OTM-R to otwarta, przejrzysta i merytoryczna rekrutacja naukowców (Open, Transparent and Merit based Recruitment). Pakiet OTM-R to zestaw gotowych narzędzi do wdrażania w uczelniach oraz instytucjach naukowo-badawczych w celu zapewnienia otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata.
 
OTM-R to jeden z kluczowych aspektów zapewniających dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Dokument OTM-R – w języku angielskim

Strategia HRS4R w NIO-PIB w Gliwicach
Strategia HRS4R w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach uwzględniająca zasady określone w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych powstała w oparciu o przeprowadzoną wewnętrzną analizę zgodności procedur oraz zasad funkcjonowania instytutu z zasadami Karty i Kodeksu oraz w oparciu o rezultaty ankiety przeprowadzonej wśród pracowników NIO-PIB w Gliwicach prowadzących działalność badawczą. Strategia została stworzona przez powołany zespół roboczy.


Dokumenty

Dokumenty zewnętrze
Europejska Karta Naukowca
Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Dokumenty wewnętrzne Instytutu
Analiza Luk (Karta i Kodeks)
OTM-R  Lista kontrolna
Plan Działań
Strategia HRS4R NIO-PIB w Gliwicach