Jesteś tutaj

Projekty unijne
Projekt pn. „Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii odcinek A Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego” nr POIS.11.03.00-00-0119/22 (więcej)

 


Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC” (POIR.04.02.00-00-D017/20) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (więcej)
 

„Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (więcej)

 
„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18 (więcej)
 

„Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (więcej)

 „Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny i odczynniki niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” (więcej)

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach przystąpił do realizacji projektu pn.
Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”. (więcej)

 


„Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr II”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (więcej).
 

"Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr I"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (więcej)
 

"Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej poprzez budowę ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego przy Centrum Onkologii w Gliwicach"

nr POIS.09.02.00-00-0001/16 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponaregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (więcej)
 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Usprawnienie funkcjonowania Centrum Onkologii w Gliwicach poprzez uruchomienie serwerowni, terminali sieciowych, telefonii VOIP oraz systemów wirtualizacji kopii zapasowych i pracy rozproszonej” (więcej)W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG Priorytet 1.
 

„Molecular Genomics, Transcriptomics and Bioinformatics in Cancer” (więcej)
 

 W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG Priorytet 1.

"Sercowe komórki macierzyste i progenitorowe- nowa metoda regenracji uszkodzonego serca." (więcej)

 


W ramach  Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 12.2. 
 

 „Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej w Polsce poprzez zakup nowego rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach” (więcej)
 


W ramach  Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 12.2. 

"Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej w Polsce poprzez wymianę aparatury obrazowej w medycynie nuklearnej" (więcej)
 


  
Dwa projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 

„Uruchomienie systemu stereotaktycznej radioneurochirurgii (4D- SRNCH) dla regionu Śląska”
„Instalacja pozytonowej tomografii emisyjnej PET z siecią dla Polski południowej” (więcej)