Jesteś tutaj

Rodzaj i zakres świadczeń

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
-2023-


 
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE:
 • Onkologia w Poradni Onkologicznej
 • Chirurgia onkologiczna w Poradni Chirurgii Onkologicznej
 • Endokrynologia w Poradni Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
 • Genetyka w Poradni Genetycznej
 • Leczenie bólu w Poradni Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Transplantologia w Poradni Transplantacyjnej
 
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZAKRESIE:
 • Badania rezonansu magnetycznego (NMR)
 • Badania tomografii komputerowej (TK)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego:
  • gastroskopia
  • kolonoskopia
 • Badania medycyny nuklearnej
 
LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE:
 • Brachyterapia
 • Chemioterapia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Endokrynologia
 • Onkologia kliniczna
 • Radioterapia
 • Terapia izotopowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Hematologia
 • Programy lekowe:
  • leczenie chorych na raka piersi
  • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka
  • leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
  • leczenie pacjentów z rakiem nerki
  • leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego
  • leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
  • leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych
  • leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
  • leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe
  • leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
  • leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  • leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
  • leczenie chorych na chłoniaki CD30+
  • leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki
  • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
  • leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego
  • leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
  • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
  • leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
  • lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q
  • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem
  • leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
  • leczenie akromegalii
  • leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
  • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem
  • leczenie mięsaków tkanek miękkich
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
  • stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
  • zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu
  • leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana
  • leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem
  • leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie
  • leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
  • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową
  • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej
  • leczenie raka z komórek Merkla awelumabem
  • leczenie pacjentów z chorobą Cushinga
  • leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowatym/oksyfilnym - z komórek Hurthlea) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
  • leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe
 
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE W ZAKRESIE:
 • Badania izotopowe
 • Terapia izotopowa
 • Badania genetyczne
 • Badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)
 • Opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika
 • Opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
 
REHABILITACJA W ZAKRESIE:
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE W ZAKRESIE:
 • Program profilaktyki raka piersi
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy (etap diagnostyczny i pogłębiony)