Jesteś tutaj

II Oddział Chirurgii Onkologicznej

II Oddział Chirurgii Onkologicznej
 
Kierownik II Oddziału Chirurgii Onkologicznej:
Dr n. med. Ryszard Szumniak
 
Sekretariat Kierownika Oddziału:
Tel. 32 278 84 16
e-mail: chirurgia2@io.gliwice.pl
 
Loża pielęgniarska:
Tel. 32 278 84 06
 
 
II Oddział Chirurgii Onkologicznej dysponuje salami dwu i trzyosobowymi z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce  i na świecie w oparciu o najnowsze uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania  Oddziału jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskanie optymalnych wyników leczenia. Wyniki te są ściśle monitorowane i porównywane
z wynikami z innych ośrodków. Wykwalifikowany zespół pielęgniarek onkologicznych zapewnia stałą i profesjonalną opiekę nad chorymi w trakcie leczenia. Chorzy wymagający rehabilitacji po zabiegach operacyjnych objęci są fachową opieką na oddziale. Po zakończeniu leczenia chorzy podlegają badaniom kontrolnym w Przychodni Przyklinicznej. Stałe doskonalenie wiedzy medycznej  i praktycznych umiejętności oraz doświadczenie zespołu Kliniki, wynikające z wieloletniej pracy z chorymi na nowotwory, gwarantuje profesjonalną pomoc w atmosferze serdeczności i zrozumienia. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonów, opieki duszpasterskiej,
 
II Oddział Chirurgii Onkologicznej w ramach swojej działalności wykonuje operacje:
  • Gruczołu piersiowego
Działalność Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersi, obejmuje pełny pakiet procedur stosowanych współcześnie w ośrodkach europejskich. Klinika oferuje nowoczesną chirurgię raka piersi z preferencją leczenia oszczędzającego pierś, uzupełnioną o procedury radioterapii śródoperacyjnej i biopsję węzła wartowniczego. W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów amputacyjnych
u niektórych chorych spełniających kryteria kwalifikacji, przeprowadzane są zabiegi rekonstrukcji piersi jednoczasowe lub odroczone, z zastosowaniem materiałów sztucznych (endoprotezy) lub mikronaczyniowych rekonstrukcji z tkanek własnych pacjentki.
Celem procedur chirurgicznych z zestawieniem procedur rekonstrukcyjnych wykonywanych przez zespół doświadczonych chirurgów – onkologów jest uzyskanie nie tylko rzetelnej skuteczności, ale i najlepszego efektu kosmetycznego. Ma to kluczowe znaczenie w wysokiej jakości życia po leczeniu, w tym społecznego funkcjonowania, życia w rodzinie i satysfakcji seksualnej. Uzyskiwane wyniki leczenia, nawet u chorych z większym guzem, nie odbiegają od wyników osiągniętych w dużych ośrodkach europejskich i amerykańskich.
Chore podczas pobytu w Klinice mogą korzystać z fachowej rehabilitacji, pomocy psychologa, a także z szeregu warsztatów terapeutycznych. Równocześnie w Klinice prowadzone są naukowe projekty badawcze, których nadrzędnym celem jest zwiększenie jakości
i skuteczności skojarzonej terapii.
 
  • Czerniaków złośliwych 
W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI przeprowadzane jest leczenie operacyjne u chorych na czerniaka złośliwego (melanoma malignum). Procedury operacyjne obejmują: szerokie resekcje ogniska pierwotnego choroby,  zabiegi radykalizacyjne i resekcję wznów, zabiegi węzłowe w każdej lokalizacji, biopsję węzła wartownika (SNB) z wykorzystaniem technik radioizotopowych. W przypadku konieczności wykonania rozległej resekcji, wykorzystywane są jednoczasowo techniki rekonstrukcyjne.
 
  • Mięsaków tkanek miękkich i kości 
W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI przeprowadzane jest leczenie operacyjne u chorych na mięsaki tkanek miękkich i kości. Procedury operacyjne obejmują: szerokie resekcje ogniska pierwotnego, resekcje wznów miejscowych, zabiegi węzłowe, implantacje drenów do okołooperacyjnej brachyterapii, leczenie oszczędzające kończynę
 z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych, w tym mikrochirurgicznych.
 
  • Nowotworów skóry 
Klinika prowadzi leczenie operacyjne raka skóry. 
 
W przypadku wycięcia raka skóry (ogniska pierwotnego) - rozległość zabiegu operacyjnego uzależniona jest od wielkości i lokalizacji zmiany, a także obecności ewentualnych przerzutów.
W przypadku dużych guzów i rozległych nacieków -  wykonywana jest plastyka miejscowa
w oparciu o np. płaty przesunięte lub wolne ew. przeszczepy skóry.
W przypadku przerzutów do węzłów chłonnych wykonywana jest limfadenectomia:
- w spływie pachowym
- piętro dolne - węzły przysutkowe i podłopatkowe;
- piętro środkowe - węzły środkowe pachy;
- piętro górne - węzły żyły pachowej i podobojczykowej);
 - w spływie pachwinowym należy usunąć węzły chłonne okolicy pachwinowo-udowej, leżące poniżej więzadła pachwinowego w trójkącie udowym wraz z podwięziami mięśni uda;
- w spływie szyjnym można wykonać operacje zmodyfikowane.