Jesteś tutaj

II Klinika Radioterapii i ChemioterapiiKierownik II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii
Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński


 Sekretariat: (32) 278 88 05
Rejestracja: (32) 278 81 06/07
Umiejscowienie:
Klinika: Nowy Budynek, piętro 7
Ambulatorium: Nowy Budynek, piętro 1, Gab.1005

 


II Klinika Radioterapii i Chemioterapii ma w swoim zespole lekarzy radioterapeutów, onkologów klinicznych oraz psychologa. Prowadzimy  leczenie chorych na nowotwory płuc, śródpiersia, przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz jądra. Klinika dysponuje 76 łóżkami. Prowadzimy rutynowe telekonferencje z Kliniką Torakochirurgii w Zakopanem, co pozwala na optymalizację i przyspieszenie procesu diagnostyczno-leczniczego chorych na raka płuca. Jednostka prowadzi zarówno radioterapię samodzielną jak i radiochemioterapię. Klinika ma duże doświadczenie w zakresie radioterapii stereotaktycznej - nowoczesnej metody leczenia wczesnego raka płuca u pacjentów, u których leczenie operacyjne nie jest możliwe. Klinika ma również bogate doświadczenie w leczeniu chorych na raka prostaty. U pacjentów z wcześnie zaawansowanym rakiem prostaty oferuje możliwość leczenia przy użyciu aparatu CyberKnife. U chorych z  zaawansowanym miejscowo rakiem prostaty stosujemy leczenie promieniami oparte o skojarzenie brachyterapii ze standardową teleradioterapią. Jednym z głównych zadań Kliniki jest także optymalizacja leczenia raka odbytnicy poprzez zastosowanie radioterapii przedoperacyjnej skojarzonej z chemioterapią. Zadanie to realizowane jest we współpracy z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkologii oraz Oddziałów Chirurgii Ogólnej z terenu Śląska. Lekarze Kliniku posiadają doświadczenie w zakresie jednoczasowej radiochemioterapii u chorych na raka przełyku lub chorych na raka odbytu. W przypadku niepowodzenia leczenia miejscowego Klinika prowadzi leczenie systemowe, zarówno z wykorzystaniem cytostatyków, jak i leków ukierunkowanych molekularnie.

METODY LECZENIA      
 

Głównym sposobem leczenia jest teleradioterapia czyli leczenie zewnętrznymi wiązkami promieniowania jonizującego. Szczególnym rodzajem teleradioterapii jest radioterapia stereotaktyczna – nowoczesna metoda leczenia prowadzona przy użyciu m.in. urządzenia CyberKnife. Radioterapia kojarzona jest w różnych sekwencjach z leczeniem operacyjnym, chemioterapią i hormonoterapią. W zależności od wskazań klinicznych, możliwe jest zastosowanie samodzielnej radioterapii, radioterapii przedoperacyjnej lub pooperacyjnej, samodzielnej radiochemioterapii, radiochemioterapii przedoperacyjnej lub pooperacyjnej oraz skojarzonej radioterapii i hormonoterapii. W wybranych przypadkach istnieje możliwość skojarzenia teleradioterapii oraz brachyterapii. W celu podwyższenia skuteczności prowadzonego leczenia, w uzasadnionych przypadkach klinicznych, klinika stosuje planowanie radioterapii w oparciu o Pozytonową Emisyjną Tomografię Komputerową – badanie PET-CT. Więcej o technikach leczenia i wykorzystywanych urządzeniach znajdą Państwo na stronie Zakładu Radioterapii z którym klinika prowadzi ścisłą współpracę.
 

Leczenie onkologiczne związane jest z ryzykiem wystąpienia szeregu działań ubocznych, których prawdopodobieństwo i natężenie zależy od umiejscowienia choroby oraz stosowanej terapii. W trakcie leczenia obserwuje się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, oddechowego lub moczowego. Ponad to, często obserwuje się utratę masy ciała, brak apetytu, osłabienie oraz spadek odporności. W czasie pobytu na oddziale chorzy podlegają codziennej kontroli, a prowadzone leczenie wspomagające prowadzi do zmniejszenia dolegliwości u większości pacjentów. Biorąc jednak pod uwagę jak bardzo wymagające i obciążające może być leczenie onkologiczne, chorym zapewniono także możliwość korzystania z pomocy psychologa.


Oryginalnymi osiągnięciami II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii są:
 • Wdrożenia kliniczne nowych technik radioterapii stosowanych w leczeniu chorych na raka płuca (radioterapia 4D, CyberKnife z opcją trackingu, radioterapia 3D z planowaniem PET/CT),
 • Wdrożenie kliniczne, we współpracy z Zakładem Brachyterapii, skojarzonej teleradioterapii i brachyterapii u chorych na raka gruczołu krokowego,
 • Optymalizacja metod leczenia okołooperacyjnego chorych na raka odbytnicy,
 • Wdrożenie kliniczne radioterapii IMRT z planowaniem PET/CT u chorych na raka odbytu,
 • Wdrożenia kliniczne, we współpracy z Centrum Badań Translacyjnych i Zakładem Analityki i Biochemii Klinicznej, nowych metod predykcji odpowiedzi na radioterapię i chemioterapię.
   

Głównymi tematami badawczymi kliniki są:
 • optymalizacja metod leczenia raka płuca z wykorzystaniem obrazowania PET zintegrowanego z nowoczesnymi technikami planowania radioterapii,
 • badania nad niekonwencjonalnymi sposobami frakcjonowania dawki promieniowania w leczeniu nowotworów płuca,
 • zastosowanie w leczeniu nowotworów złośliwych skojarzonej jednoczasowej radiochemioterapii z użyciem chemioterapeutyków jako czynnika promieniouczulającego komórki guza nowotworowego,
 • opracowanie nowoczesnych technik teleradioterapii konformalnej w leczeniu nowotworów o różnym umiejscowieniu,
 • wprowadzenie niekonwencjonalnych sposobów frakcjonowania w leczeniu raka gruczołu krokowego,
 • we współpracy z Zakładem Biologii Nowotworów, badania nad molekularnymi czynnikami prognostycznymi w leczeniu raka gruczołu krokoweg.  


Projekty medyczne:

1. Walidacja i wdrożenie prognostyczno-predykcyjnych sygnatur proteomicznych, biochemicznych i molekularnych dla indywidualizacji i optymalizacji konformalnej radioterapii skojarzonej z chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB
 
2. Identyfikacja predykcyjnych sygnatur biochemicznych i molekularnych dla indywidualizacja i optymalizacji okołooperacyjnej radioterapii i chemioterapii chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy
 
3. Molekularne markery prognostyczne i predykcyjne oraz metody obrazowania funkcjonalnego NMR jako narzędzia dla racjonalizacji wyboru między konformalną teleradioterapią, teleradioterapią w skojarzeniu z brachyterapią lub teleradioterapią z radioterapią stereotaktyczna u chorych na raka gruczołu krokowego z pośrednim i wysokim ryzykiem nawrotu: randomizowane badanie kliniczne typu feed-back trial