Jesteś tutaj

Klinika Transplantacji Szpiku i OnkohematologiiKierownik Kliniki Transplantacji Szpiku
i Onkohematologii
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel


 

 

Sekretariat Kierownika Kliniki
tel. (32) 278 85 23
fax (32) 278 91 49
e-mail: ots@io.gliwice.pl

 


W Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii prowadzone jest leczenie z użyciem wysokich dawek chemioterapii i/lub radioterapii z przeszczepieniem autologicznych bądź alogenicznych (od dawców ekspertów medycznych, prowadzenia operacji chirurgicznej — Zdjęcie stockowerodzinnych lub niespokrewnionych) komórek krwiotwórczych. Jest to metoda wykorzystywana w leczeniu m.in. chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego, białaczek, zespołów mielodysplastycznych i aplazji szpiku. Klinika dysponuje 25 łóżkami, w tym 10 izolowanymi stanowiskami transplantacyjnymi wyposażonymi w urządzenia zapewniające ochronę przeciwinfekcyjną i umożliwiające prowadzenie intensywnej terapii wspomagającej. W ramach Kliniki funkcjonuje Pracownia Komórek Krwiotwórczych oraz Bank Komórek Krwiotwórczych. Umożliwia to pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej metodą aferezy (tzw. separacja), a następnie ich preparatykę i przechowywanie. Innym sposobem pozyskiwania materiału przeszczepowego jest operacyjne pobieranie szpiku

 


Współpraca z innymi jednostkami Instytutu pozwala na stosowanie technik napromieniania całego ciała oraz napromieniania szpiku całego ciała w skojarzeniu z chemioterapią, a także prowadzenie pełnej diagnostyki obejmującej badania obrazowe (TK, NMR), funkcjonalne (PET), cytometryczne, cytogenetyczne i biomolekularne. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie stadium zaawansowania nowotworu przed transplantacją, indywidualny dobór metod przygotowania do przeszczepienia oraz monitorowanie efektów leczenia. Dostępność wszystkich metod terapeutycznych i diagnostycznych w obrębie Centrum Onkologii zapewnia optymalną synchronizację czasową procedury, bez konieczności transportu pacjenta.

pacjentki w TK łóżko — Zdjęcie stockowe

kobieta lekarz sprawdzanie tętna u pacjentów — Zdjęcie stockowe


 

 

 

 

 


W skład zespołu Kliniki wchodzą specjaliści transplantologii klinicznej, hematologii, chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej oraz pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeszczepiania szpiku. Ponadto zatrudnieni są pracownicy naukowi, głównie z dziedziny biologii, zajmujący się specjalistycznymi metodami diagnostycznymi oraz badawczymi z zakresu onkohematologii, immunologii oraz transplantologii. Kierownik – Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, prezesem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), sekretarzem grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz koordynatorem badań klinicznych prowadzonych w ramach Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Europejskiej Sieci Białaczkowej i Środkowoeuropejskiej Grupy Białaczkowej. Konsultant Oddziału - prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki, który wprowadzał i rozwijał metodę transplantacji szpiku w Polsce jest obecnie członkiem honorowym EBMT i prezesem PALG.


Od czasu rozpoczęcia działalności Kliniki w 2010 roku wykonano ponad 500 procedur autotransplantacji. Od 2012 roku uruchomiono program alotransplantacji od dawców rodzinnych lub niespokrewnionych. W 2013 roku wykonano łącznie 235 transplantacji. Kinika w Gliwicach jest więc jednym z największych tego typu ośrodków w Europie.
 
Istotnym aspektem działalności Kliniki jest prowadzenie badań naukowych o charakterze klinicznym i laboratoryjnym. Zmierzają one do optymalizacji procedury transplantacji szpiku oraz poznania mechanizmów immunologicznych decydujących o powodzeniu terapii.

W ramach Kliniki w każdą środę odbywają się konsylia, na których ustalane są wskazania do transplantacji oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta sposób przygotowania i realizacji procedury. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez koordynatorów transplantacji (mgr Andrea Filipczak, mgr Anna Argasińska; tel. 32 278 85 23).

Galeria