Jesteś tutaj

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta


Każdy Pacjent korzystający z usług Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach powinien wiedzieć, że ma prawa i obowiązki. Poznanie tych praw i obowiązków zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w szpitalu. Na udzielanie Pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych niezbędna jest jego świadoma zgoda.PRAWA PACJENTA

 
I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
   1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym określonych w odrębnych przepisach.
   2. Pacjent ma oprawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

II. Prawo pacjenta do informacji
    1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
   2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
   3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt. 2 innym osobom.
   4. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
   5. Pacjent, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od personelu pielęgniarskiego przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
   6. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta wynikających z przepisów prawa. Informacje udostępnia się pacjentowi w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
   1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny,  w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
   2. Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
  3. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy: tak stanowią przepisy odrębnych ustaw, zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

IV. Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
   1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

V. Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności pacjenta
   1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
   2. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności, w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
   3. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (za wyjątkiem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów).

VI. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
   1. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
   2. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
   3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi  lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

VII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
   1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
   2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej powołanej przez Rzecznika Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 
 1. Pacjent przebywający w placówce leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.

IX. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
   1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
   2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, NIO jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
   3. Koszty realizacji praw, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie obciążają pacjenta, chyba,  że przepisy odrębne stanowią inaczej.

X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
   1. Pacjent przebywający w NIO ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa nie obciążają pacjenta, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent hospitalizowany w Narodowym Instytucie Onkologii Oddział w Gliwicach zobowiązany jest do przestrzegania następujących obowiązków.

   1. oddać rodzinie lub przekazać do szatni odzież i obuwie, rzeczy wartościowe złożyć w depozycie
   2. przekazać w oryginalnych opakowaniach leki własne lekarzowi prowadzącemu wraz z informacją o pobieranej dawce i częstotliwości podania,
   3. stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego dotyczących sposobu leczenia i diety, a także współpracować z personelem w czynnościach zmierzających do poprawy swojego stanu zdrowia,
   4. przebywać w salach chorych podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów i czynności terapeutyczno-pielęgnacyjnych, pomiarów np. temperatury oraz wydawania posiłków,
   5. posiadać w sali chorych tylko niezbędne przedmioty,
   6. zgłosić każde wyjście/oddalenie się poza teren kliniki/zakładu personelowi pielęgniarskiemu lub lekarzowi z podaniem czasu nieobecności,
   7. szanować godność, intymność, przekonania i wartości moralne innych pacjentów,
   8. życzliwie i z szacunkiem odnosić się do personelu oraz innych pacjentów, przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz dobrego wychowania,
   9. przebywać w porze ciszy nocnej w klinice/zakładzie oraz przestrzegać ciszy nocnej, która trwa od godziny 22:00 do godziny 06:00,
   10. korzystać z telefonu komórkowego w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych osób i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu, Dyrektor może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
   11. dbać o należyty stan higieny osobistej i wygląd estetyczny,
   12. dbać o należyty wygląd swojego otoczenia (łóżka, szafki przyłóżkowej) oraz utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
   13. szanować mienie NIO (np. meble, wyposażenie oddane do użytku pacjenta na czas hospitalizacji), użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, w sposób nie powodujący jego zniszczenia lub uszkodzenia,
   14. przechowywać własne produkty żywnościowe (opisane) w lodówkach dostępnych dla ogółu pacjentów.

PACJENTOM BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:
 1. wnoszenia i spożywania na terenie NIO napojów alkoholowych, używania substancji odurzających i środków narkotycznych, palenia wyrobów tytoniowych, uprawiania gier hazardowych oraz handlu,
 2. samowolnego oddalania się poza klinikę/zakład bez wcześniejszego zgłoszenia personelowi pielęgniarskiemu lub lekarzowi,
 3. samowolnego przyjmowania jakichkolwiek leków lub środków bez zlecenia lub wiedzy lekarza prowadzącego,
 4. samowolnego korzystania z aparatury i sprzętu medycznego, manipulowania przy aparaturze oraz innych urządzeniach i instalacjach elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
 5. samowolnego zmieniania łóżka, leżenia w łóżku w cywilnej odzieży i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, poruszania się bez dostatecznego ubrania wierzchniego,
 6. zachowań polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, wszczynania kłótni, awantur, obrażaniu, pomawianiu lub innego rodzaju naruszania dobrego imienia pacjentów, członków ich rodzin, osób odwiedzających oraz personelu,
 7. przechowywania w szafkach przyłóżkowych, na parapetach, stolikach artykułów żywnościowych łatwo psujących się lub odznaczających się intensywnym zapachem,
 8. zanieczyszczania i zaśmiecania pomieszczeń szpitalnych, resztkami żywności, wyrzucania odpadków, żywności przez okna
 9. zakłócania swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom,
 10. wnoszenia i używania na terenie NIO czajników elektrycznych,
 11. przebywania w pokojach personelu medycznego, w pomieszczeniach administracyjno- gospodarczych i technicznych.
Za rzeczy wartościowe, których pacjent nie przekazał do depozytu - NIO nie ponosi odpowiedzialności.

Za pacjenta, który samowolnie opuści klinikę/zakład bez wcześniejszego zgłoszenia pielęgniarce lub lekarzowi - NIO nie ponosi odpowiedzialności.


W razie rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent może być wypisany z Narodowego Instytutu Onkologii, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa                 lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo dla życia lub zdrowia innych osób.
 
Pełną informację o prawach pacjenta oraz o obowiązkach pacjenta, NIO udostępnia w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w widocznym i dostępnym dla pacjentów miejscu, na terenie każdej komórki organizacyjnej udzielającej świadczenia opieki zdrowotnej.
 
Kontakt telefoniczny do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta dr. n. med. Marka Czarneckiego:
-  w godz. 14:00 - 15:00 (III p. w budynku kliniki)
- tel. 32 278 8429

Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest dostępna do pobrania w standardzie PDF: Karta Praw Pacjenta.