Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-7/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
25/03/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: ( +32) 278 91 98 , 

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 21.03.2022r, zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.03.2022r  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 060-154623
Publikacja postępowania w miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e33714f5-0df0-482d-841a-bd462...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
e33714f5-0df0-482d-841a-bd462e3b41b9