Jesteś tutaj

Dyrekcja

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego
Oddziału w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Urodzony 17 września 1960 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 1970 roku mieszka na Górnym Śląsku –od 30 lat w Gliwicach, poprzednio w Chorzowie i Katowicach. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie (1979) i Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej (1985).

Od 1985 roku pracuje nieprzerwanie w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach zajmując naukowe stanowiska: asystenta (1985-89), asystenta naukowo-badawczego (1989-95), adiunkta naukowo-badawczego (1995-2002), docenta (2002-2010) i profesora zwyczajnego (od 2010 do nadal). W 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2001 roku doktora habilitowanego nauk medycznych i w 2009 roku profesora.

Od 1993 roku jest specjalistą radioterapii onkologicznej, od 1997 roku kieruje I Kliniką Radioterapii (obecnie I Kliniką Radioterapii i Chemioterapii), a od 2016 roku jest dyrektorem Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach.

W latach 1995-99 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii dla województwa częstochowskiego, a w latach 2002-2015 funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. radioterapii onkologicznej dla województwa śląskiego. Konsultant kliniczny: Oddziału Onkologii w Częstochowie (1999-2005), Centrum Onkologii w Białymstoku (2005-2010), Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii (od 2009), Beskidzkiego Centrum Onkologii (od 2009) i Opolskiego Centrum Onkologii (od 2007).

Stypendysta Royal Marsden Hospital (1988) i Institute of Cancer Research (1992) w Londynie. Wizytujący profesor MD Anderson Cancer Center w Houston, Thomas Jefferson Cancer Center w Filadelfii, Uniwersytetów w Tybindze, UC w Los Angeles i Wisconsin w Madison. Członek komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji organizowanych przez ESTRO (European Society for Radiation Oncology), AHNS (American Head and Neck Society), PTO (Polskie Towarzystwo Onkologiczne), PTRO (Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej), Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

Należy do następujących towarzystw naukowych: PTO (od 1988), ESTRO (od 1992, w National Societies Board od 2012), PTRO (od 1997, sekretarz 2002-2012, prezes od 2012), ASTRO (American Society for Radiation Oncology od 2008), PTRB (Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych od 2013).
Jest autorem 197 publikacji raportowanych w bazie Research Gate, cytowanych ponad 2000 razy w światowym piśmiennictwie (h-index = 19, i10-index = 25) z 547,37 punktami wskaźnika oddziaływania (Impact Factor). Kierował lub nadzorował naukowo ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkanaście międzynarodowych o zasięgu światowym

Nagrodzony: ESTRO-VARIAN Clinical Research Award (1998), Nagrodą Dyrektora COI (2000), trzykrotnie Nagrodą PTO (2006, 2014 i 2015). Złoty Krzyż Zasługi (2011).
Autor książki „Wspólnie pokonajmy raka”, wyd. ZNAK, Kraków, 2011.
 

 

 
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Klinicznych
prof. dr hab. n.med. Sebastian Giebel

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej (1996 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2003 r., a doktora habilitowanego w 2008 r. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora. Zatrudniony w Centrum Onkologii w Gliwicach od 2008 r., od 2011 r. jest Kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, a od 2015 r. pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych. Przewodniczący Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), sekretarz Grupy Roboczej Ostrych Białaczek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT). Autor 120 publikacji naukowych, głównie z zakresu hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych.
              
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
 
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1980 r.). Uzyskała I (1983 r.) i II (1990 r.) stopień specjalizacji z radiodiagnostyki, od 2011 r. specjalista medycyny nuklearnej. Stopień doktora otrzymała w 1989 r., doktora habilitowanego w 2001 r. W 2013 r. otrzymała tytuł profesora. Zatrudniona w Centrum Onkologii w Gliwicach od 2004 r. jako kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
W kadencji 2008-2012 oraz 2016-2021 jest członkiem Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, a w latach 2008-2012 vice przewodniczącą Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej. Od maja 2016 r. pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki. W czerwcu 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

                
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Finansów i Zarządzania
mgr Anna Kotuła
 
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1999 r.). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (2003 r.) oraz nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (2013 r.). Uczestniczka licznych szkoleń branżowych związanych z funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem jednostek o profilu medycznym. Zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Finansów i Zarządzania Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach od 2006 r.
 
    

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Zdzisław Tarasiewicz

 
Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1983 r.). Uczestnik licznych szkoleń  z zakresu finansów publicznych, organizacji i realizacji zamówień publicznych oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu podmiotami o różnorodnej strukturze własnościowej (państwowe, prywatne, spółdzielcze, spółki kapitałowe i osobowe) w branżach mi.in. budowlanej, telekomunikacji i multimediów, energetycznej, służbie zdrowia i pomocy społecznej.
Z Instytutem Onkologii związany jest od stycznia 2017 roku – zatrudniony jako Pełnomocnik ds. Rozwoju, natomiast od stycznia 2018 roku pełni obowiązki  zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.


Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Naukowych
dr hab.n.med. Tomasz Rutkowski

 
Specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (1997 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2014 r. Zatrudniony w Centrum Onkologii w Gliwicach od 1997r. Pracownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (2012-2017), członek Rady Naukowej Instytutu Onkologii (2016-2017 oraz 2017-2020). Autor ponad 40 publikacji naukowych, głównie z zakresu leczenia chorych na nowotwory regionu głowy i szyi.