Jesteś tutaj

Dyrekcja

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego
Oddziału w Gliwicach
dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. NIO-PIB

Dr hab. Sławomir Blamek jest specjalistą radioterapii onkologicznej, autorem i współautorem wielu artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorem protokołów leczenia promieniami stosowanych w praktyce klinicznej oraz recenzentem prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych (m.in. w New England Journal of Medicine, Neurosurgery, Neuroradiology, Neurosurgical Review, Child’s Nervous System, Radiation Oncology, Radiology and Oncology, Diabetes Research and Clinical Practice, European Journal of Paediatric Neurology, Frontiers in Oncology).

Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym International Brain Research Organization (IBRO), Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PGBCh), Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) i Polskiego Stowarzyszenia Sztuczna Inteligencja w Medycynie.
Nowy dyrektor NIO-PIB w Gliwicach ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej) w Katowicach z najlepszym wynikiem i w 2001 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł lekarza. Od początku kariery zawodowej intensywnie pracował naukowo i w 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena wyników leczenia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu metodą radiochirurgii stereotaktycznej”. W tym samym roku uzyskał też tytuł specjalisty w zakresie radioterapii onkologicznej. W styczniu 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. W 2023 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia MBA (profil Ochrona Zdrowia) na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (uczelnią partnerską w programie MBA Politechniki Śląskiej jest Nyenrode Business Universiteit w Holandii).

W obszarze licznych zainteresowań naukowych prof. Sławomira Blamka znajdują się m.in.: skuteczność i tolerancja radioterapii i radiochirurgii stereotaktycznej guzów mózgu i zmian nienowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, stereotaktyczna radiochirurgia pozaczaszkowa, nowoczesne techniki radioterapii, techniczne i fizyczne aspekty radiochirurgii stereotaktycznej, genetyka i epigenetyka nowotworów, radioterapia śródoperacyjna, radioterapia przerzutów i czynniki ryzyka ich powstawania.

W ostatnich latach zaangażował się w badania na styku kardiologii i onkologii, w tym w badania nad wrażliwością na promieniowanie jonizujące kardiologicznych urządzeń wszczepialnych, współtworząc krajowe rekomendacje postępowania z chorymi po implantacji takich urządzeń w radioterapii. Prowadzi również badania nad zastosowaniem radioterapii stereotaktycznej w leczeniu chorych na tachykardie komorowe oporne na inne rodzaje leczenia. Jest głównym badaczem w zakończonym już badaniu SMART-VT oraz toczącym się obecnie badaniu SMARTR-VT poświęconym terapii tachykardii komorowych. Jest także liderem grupy roboczej w międzynarodowym konsorcjum STOPSTORM prowadzącym rejestr chorych poddanych radioterapii z powodu tachykardii komorowych.

W ramach zainteresowań obejmujących innowacyjne techniki leczenia zainicjował badanie o akronimie INTROSPECTION, mające na celu zbadanie możliwości połączenia zaawansowanej techniki radioterapii – radioterapii z przestrzennym zróżnicowaniem dawki – z immunoterapią u chorych na zaawansowane postacie nowotworów i wykorzystania do oceny efektu tego połączenia innowacyjnych metod diagnostycznych – immuno-PET i badań proteomicznych.
 
 

 

 
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Klinicznych
prof. dr hab. n.med. Sebastian Giebel

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej (1996 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2003 r., a doktora habilitowanego w 2008 r. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora. Zatrudniony w Centrum Onkologii w Gliwicach od 2008 r., od 2011 r. jest Kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, a od 2015 r. pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych. Przewodniczący Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), sekretarz Grupy Roboczej Ostrych Białaczek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT). Autor 120 publikacji naukowych, głównie z zakresu hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych.
              
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
 
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1980 r.). Uzyskała I (1983 r.) i II (1990 r.) stopień specjalizacji z radiodiagnostyki, od 2011 r. specjalista medycyny nuklearnej. Stopień doktora otrzymała w 1989 r., doktora habilitowanego w 2001 r. W 2013 r. otrzymała tytuł profesora. Zatrudniona w Centrum Onkologii w Gliwicach od 2004 r. jako kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
W kadencji 2008-2012 oraz 2016-2021 jest członkiem Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, a w latach 2008-2012 vice przewodniczącą Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej. Od maja 2016 r. pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki. W czerwcu 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

                
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Finansów i Zarządzania
mgr Anna Kotuła
 
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1999 r.). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (2003 r.) oraz nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (2013 r.). Uczestniczka licznych szkoleń branżowych związanych z funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem jednostek o profilu medycznym. Zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Finansów i Zarządzania Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach od 2006 r.
 
    

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Zdzisław Tarasiewicz

 
Absolwent Wydziału Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1983 r.). Uczestnik licznych szkoleń  z zakresu finansów publicznych, organizacji i realizacji zamówień publicznych oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu podmiotami o różnorodnej strukturze własnościowej (państwowe, prywatne, spółdzielcze, spółki kapitałowe i osobowe) w branżach mi.in. budowlanej, telekomunikacji i multimediów, energetycznej, służbie zdrowia i pomocy społecznej.
Z Instytutem Onkologii związany jest od stycznia 2017 roku – zatrudniony jako Pełnomocnik ds. Rozwoju, natomiast od stycznia 2018 roku pełni obowiązki  zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.


Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Naukowych
dr hab.n.med. Tomasz Rutkowski

 
Specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (1997 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2014 r. Zatrudniony w Centrum Onkologii w Gliwicach od 1997r. Pracownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (2012-2017), członek Rady Naukowej Instytutu Onkologii (2016-2017 oraz 2017-2020). Autor ponad 40 publikacji naukowych, głównie z zakresu leczenia chorych na nowotwory regionu głowy i szyi.