Jesteś tutaj

Informacja o narażeniu na promieniowanie jonizujące


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach wykorzystuje promieniowanie jonizujące w celach medycznych do diagnostyki oraz terapii pacjentów, a także w celach naukowych do prowadzenia badań klinicznych. Działalność związana z promieniowaniem jonizującym wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 
W NIO-PIB Oddział w Gliwicach stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające źródła oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w Zakładach:
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
  • Zakład Radioterapii
  • Zakład Planowania Radioterapii
  • Zakład Brachyterapii
  • Zakład Fizyki Medycznej
  • Blok Operacyjny
  • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
  • Zakład Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET 

Tereny Zakładów, w których znajdują się pracownie zakwalifikowane są jako tereny nadzorowane lub kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać mogą jedynie pracownicy zakwalifikowani do kategorii A lub B narażenia na promieniowanie jonizujące oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.
 
W wyniku prowadzonej działalności powstają stałe oraz ciekłe odpady promieniotwórcze, które są zabezpieczone w sposób określony przepisami prawa. Odpady promieniotwórcze podlegają ścisłej kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska. Żadne substancje promieniotwórcze w postaci stałej, gazowej lub ciekłej nie są odprowadzane do środowiska.
 
W trosce o bezpieczeństwo pracowników, pacjentów oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest dozymetria indywidualna oraz wykonywane są pomiary środowiska pracy, na podstawie których stwierdza się, że dawki graniczne określone ustawą Prawo Atomowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 1941) nie są przekraczane.