Jesteś tutaj

Górnośląska Fundacja Onkologiczna


 

Górnośląska Fundacja Onkologiczna
NA RZECZ GLIWICKIEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Organizacja Pożytku Publicznego

 
Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Aby wesprzeć działalność Fundacji wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisując numer KRS: 0000179042.

 
Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice          
NIP: 6311920964, REGON: 271874298, KRS: 0000179042

nr rachunku bankowego: 70 1600 1172 1744 2766 1000 0001
tel. kom.: 881 388 103                                                    
tel.: 32 278 93 53                                                                                                   
e-mail: biuro@fundacjaonkologiczna.pl
www: https://fundacjaonkologiczna.pl/

Zarząd
 • dr n. med. Elżbieta Wojarska-Tręda
 • dr n. med. Magdalena Stankiewicz

Rada Fundacji

Członkowie Rady Fundacji:
 • dr hab. n. med. Michał Jarząb
 • dr hab. n. med. Jolanta Krajewska
 • dr n. med. Jacek Rogoliński
 • mgr Izabela Markowska-Kowa
 • mgr inż. Anna Szymańska-Żytecka
 
Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instututu Badawczego Oddziału w Gliwicach ustanowiona została przez Fundatora: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w dniu 16 marca 1993 r. (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy).

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.91.46.203 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.) 
 • postanowień Statutu
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 12 lipca 2013 roku Górnośląska Fundacja Onkologiczna na rzecz Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach) uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Narodowego Instututu Onkologii - im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Insututu Badawczego Oddziału w Gliwicach, w tym m.in:
 • wspomaganie Instytutu Onkologii w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych,
 • wspieranie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach,
 • wspomaganie organizacyjne i doradcze przedsięwzięć podejmowanych przez Instytut Onkologii w Gliwicach,
 • pozyskiwanie funduszy na zakup aparatury doświadczalnej i medycznej dla Instytutu Onkologii w Gliwicach,
 • pozyskiwanie funduszy na działania inwestycyjne, remontowe lub modernizacyjne prowadzone w Instytucie Onkologii w Gliwicach,
 • inicjowanie lub wspieranie programów badawczych, informacyjnych lub wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych,
 • wspieranie innych działań służących rozwojowi badań w dziedzinie onkologii oraz zapobieganiu i zwalczaniu chorób nowotworowych.
 • Centrum Wsparcia Pacjenta i Jego Bliskich - Strona archiwalna