Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dla wykonawców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytutu Badawczy  Oddział Gliwice przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
  2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytutu Badawczy  Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
  3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań na Państwa/Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, jak również rozliczenia umowy,
  4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i jej rozliczenia, nie krócej niż do terminu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
  6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować odmową lub niemożnością zawarcia umowy lub jej rozliczenia.
  8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.