Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dot. korespondencji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. Korespondencji
w NARODOWYM INSTYTUCIE ONKOLOGII  im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym - Oddział w Gliwicach

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział
  w Gliwicach, 44 – 102 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, 44 – 102 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel: (32) 2789185.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 e RODO, w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania korespondencji.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w zależności od zakresu informacji, których dotyczyły.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym. Poza tym dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 8. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu w granicach określonych przepisami prawa.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10.  Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.