Jesteś tutaj

DODZ-381-1-55/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
11/11/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków   dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 08.11.2022r. zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.11.2022  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:2022/S 218-624828

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e8c1713-5117-4b11-898b-6ca2b...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
2e8c1713-5117-4b11-898b-6ca2bf2bda26

Informacja o wyborze oferty: