Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-41/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
22/05/2020
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy cewników naczyniowych oraz zamkniętych systemów dostępu naczyniowego bez mechanicznych części dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,  Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2020 r. pod numerem 542618-N-2020.

Identyfikator postępowania: f59ed1f9-a057-4b8a-ae96-2ad9edcd61d3..

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2020 r. pod numerem 540092772-N-2020.

UWAGA!
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:

Termin składania ofert ustalono na dzień 02.06.2020 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 02.06.2020 r. na godz. 9.30

Informacja o wyborze oferty: