Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-173/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
21/12/2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 16.12.2020 r. do publikacji zgodnie z formatem  i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.12.2020 r. pod numerem: 2020/S 248-616604

1. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 31.12.2020 r. natomiast zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.01.2021 r. pod numerem: 2021/S 002-002740

2. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 08.01.2021 r. natomiast zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.01.2021 r. pod numerem: 2021/S 008-013969 

3. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 11.01.2021 r.  natomiast zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.01.2021 r. pod numerem: 2021/S 010-017860

4. Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 13.01.2021 r. natomiast zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.01.2021 r. pod numerem: 2021/S 011-022310

Identyfikator postępowania 889d6fae-c46a-4191-b719-05f86d008eae

Realizacja zamówienia objętego zakresem niniejszego postępowania prowadzona jest w  ramach z projektu „Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”, nr POIS.09.02.00-00-0190/20.

Zamawiający ustala, że w dniu 23.12.2020 r. o godz. 9.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter). 

Uwagi:
Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada
na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców); Zamawiający sugeruje, aby w miarę możliwości, w wizji lokalnej ze strony danego Wykonawcy uczestniczył jeden przedstawiciel;
Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty;
Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę;
W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie.