Jesteś tutaj

Naukowcy NIO-PIB Gliwice zakwalifikowani do konkursów OPUS 21 oraz MINIATURA 5

  • Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania 2 projekty złożone samodzielnie lub w konsorcjum naukowym przez naukowców NIO PIB Oddziału w Gliwicach w konkursie OPUS 21 oraz 3 działania naukowe zgłoszone w ramach konkursu MINIATURA 5.

Z przyjemnością informujemy, że finansowanie otrzymały projekty:
  • Opracowanie nowych implantacyjnych postaci leku, biodegradowalnych nanowłóknin zawierających wybrane pochodne betuliny w celu zwiększenia ich skuteczności przeciwnowotworowej. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Lider, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. Zespół naukowców w NIO-PIB będzie kierowany przez prof. dr hab. Marię Sokół. Celem projektu jest opracowanie nanowłóknin zawierających substancje o aktywności przeciwnowotworowej (takich jak betulina i jej pochodne), charakteryzujących się przedłużonym uwalnianiem leku oraz odpowiednimi właściwościami mechanicznymi (elastyczności). Do ich otrzymywania wykorzystana zostanie innowacyjna technika elektroprzędzenia. Implanty z lekiem otrzymane na drodze elektroprzędzenia będą przeznaczone do wszczepienia do loży pozostałej po resekcji guza lub bezpośrednio do tkanki guza (w przypadku nieoperacyjnych nowotworów). W ten sposób można będzie zmniejszyć toksyczność i skutki uboczne chemioterapii w porównaniu do konwencjonalnej terapii systemowej.
  • Przebudowa mikrośrodowiska nowotworowego modyfikowanymi genetycznie ex vivo makrofagami M1. Kierownikiem projektu będzie dr hab. Tomasz Cichoń. Celem projektu jest ocena zmian zachodzących w mikrośrodowisku guza nowotworowego powstałych na skutek stosowania terapii komórkowej opartej na modyfikowanych genetycznie ex vivo makrofagach M1. W terapii wykorzystane zostaną cytotoksyczne makrofagi M1, pochodzące ze szpiku kostnego, którym wbudowany zostanie gen kodujący Interleukinę 12 (IL-12) oraz gen kodujący zielone białko florescencyjne (GFP) (makrofagi M1/IL-12/GFP). Pod wpływem terapii komórkowej nastąpi przekształcenie mikrośrodowiska nowotworowego z promującego wzrost nowotworu na hamujący jego wzrost. Zachodzące w mikrośrodowisku guza zmiany powinny zwiększyć skuteczność radioterapii. Wymiernym efektem proponowanej terapii komórkowej, będzie możliwość zastosowania niższych dawek promieniowania w radioterapii, co może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków ubocznych i poprawy komfortu życia pacjentów z chorobą nowotworową.
Ponadto finansowanie otrzymały również następujące działania naukowe:
  • Ocena czynników technicznych i klinicznych wpływających na stężenia krążących mikroRNA w biopsji płynnej materiału archiwalnego u chorych poddawanych chemioterapii przedoperacyjnej raka piersi (osoba realizujące działanie naukowe: dr Marcin Kubeczko). W ramach działania naukowego realizowane będzie badanie mikroRNA we krwi chorych na raka piersi w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej. Tak zwana płynna biopsja (badanie DNA pochodzącego z guza nowotworowego we krwi pacjenta, bez potrzeby pobierania materiału bezpośrednio ze zmiany) wkracza coraz szerzej do onkologii, choć na razie jest mało skuteczna u chorych na raka piersi. W ramach planowanego badania dr Kubeczko będzie analizować możliwości poszerzenia spektrum rutynowo badanych cząsteczek o małe RNA, wydzielane bezpośrednio przez guz nowotworowy. Ponieważ niektóre raki piersi nie zawierają dużej liczby mutacji, to znalezienie nowych wiarygodnych markerów może poprawić czułość płynnej biopsji i spowodować, że w przyszłości zastąpi ona badania guza.
  • Aktywacja ścieżki NF-κB jako hipotetyczny element mechanizmu „radiation-induced bystander effect”, w którym mediatorem są egzosomy uwalniane przez napromieniowane komórki. (osoba realizujące działanie naukowe: dr Karol Jelonek). Celem działania jest zweryfikowanie hipotezy, że egzosomy uwalniane przez komórki napromienione mają zdolność aktywacji ścieżki NF-κB w nie napromienionych komórkach docelowych. Pozwoli to na zebranie danych pilotowych do projektu OPUS mającego wyjaśnić mechanizmy uczestniczące w zjawisku tzw. efektu sąsiedztwa.
  • Ocena metylacji promotora genu ESR1 u pacjentek z przerzutowym ER(+)/HER2(-) rakiem piersi po leczeniu inhibitorami aromatazy w kombinacji z rybocyklibem (osoba realizujące działanie naukowe: dr Patrycja Tudrej). Celem badania pilotażowego jest ocena poziomu metylacji promotora genu ESR1 po zastosowaniu terapii inhibitorami aromatazy w kombinacji z rybocyklibem. Badanie to pozwoli uzyskać dane istotne dla oszacowania przydatności oceny metylacji promotora genu ESR1 jako markera predykcyjnego w biopsji płynnej w hormonozależnym raku piersi, a poszerzenie analizy o ocenę zmian w ekspresji genów związanych z regulacją cyklu komórkowego przyczyni się do wyjaśnienia mechanizmów wpływających na rozwój oporności na stosowaną terapię.
 
Gratulujemy oraz życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej!