Jesteś tutaj

Informacja o możliwości i sposobie zgłoszenia naruszenia przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych

System zgłaszania funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Procedura zgłaszania nieprawidłowości w NIO-PIB Oddziale w Gliwicach została wprowadzona Zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Gliwicach z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania naruszeń przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych w NIO-PIB Oddziale w Gliwicach.
 
 
Uprawnionym do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w NIO-PIB Oddziale w Gliwicach są Pracownicy, Pacjenci i ich rodziny, kontrahenci, współpracownicy oraz inne osoby.
 
Zgłoszenia można dokonać:
 
1) osobiście, w rozmowie z Dyrektorem NIO-PIB Oddziału w Gliwicach, Przewodniczącym Zespołu ds. etyki lub dowolnym członkiem Zespołu ds. etyki;
2) przesyłką listową skierowaną do Przewodniczącego Zespołu ds. etyki lub bezpośrednio do Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Gliwicach (z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia. Do rąk własnych.”);
3) pismem złożonym w sekretariacie Dyrektora NIO-PIB Oddziału w Gliwicach;
4) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@io.gliwice.pl.
 
Zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze i zawierać co najmniej dane osoby zgłaszającej naruszenia (możliwe jest zgłoszenie anonimowe), dane osoby, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie oraz opis naruszenia, w tym miejsce, datę oraz czas wykrycia lub rozpoczęcia zdarzenia,
a także sposób wykrycia zdarzenia.
 
Aktualnie nie ma jeszcze uchwalonych przepisów implementujących szczegółowo ww. dyrektywę do systemu prawnego w Polsce.

 
Informacja na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych1
Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice (dalej jako: „NIO-PIB Oddział w Gliwicach”),

I. Cel przetwarzania danych
NIO-PIB Oddział w Gliwicach zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:
  • obsługi zgłoszenia naruszenia prawa, w tym: jego weryfikacji, prowadzenia działań wyjaśniających, prowadzenia działań następczych;
  • udzielenia Panu/Pani informacji o stanie i wynikach prowadzonego postępowania;
  • ewentualnego przekazania pisma do właściwych organów;
  • zarchiwizowania sprawy.
II. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO2 czyli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na NIO-PIB Oddziale w Gliwicach. Obowiązek ten określony został przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO czyli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w zakresie niezbędnym do załatwienia sprawy i udzielenia odpowiedzi. W przypadku, gdy w zgłoszeniu przedstawił/a Pan/Pani dane osobowe szczególnej kategorii (np. o stanie zdrowia czy wyznaniu), wówczas dla tych danych podstawą prawną jest również art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
III. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

IV. Rodzaje przetwarzanych danych
NIO-PIB Oddział w Gliwicach zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy.

V. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

VI. Źródło pochodzenia danych
Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pana/Pani lub od innych osób fizycznych albo podmiotów prawnych, które przekażą zgłoszenie w Pana/Pani imieniu.

VII. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mają pracownicy NIO-PIB Oddziału w Gliwicach wyznaczeni do obsługi zgłoszenia lub osoby niezbędne do obsługi i rozwoju systemów teleinformatycznych oraz zapewnienia łączności.
Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub wykonujących zadania realizowane
w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo:
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz transfer do państwa trzeciego
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przewiduje się również przekazywania ich do państw trzecich.

X. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: malgorzata.blaszczak@io.gliwice.pl, tel. 32 2789185.
 

1 Powyższa informacja stanowi wypełnienie obowiązku, ciążącego na Administratorze, opisanego w art. 13 i 14 RODO.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).