Jesteś tutaj

Informacja dla Pacjenta dot. dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

INFORMACJA DLA PACJENTA
dot. dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia
 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545) dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 
Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art 29 ust. 1 w/w ustawy określony jest  na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich, przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym, wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badanie lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie  zdrowotne  nie  zostało  udzielone  z  powodu  niezgłoszenia  się  pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez
     okres 22 lat.
 
W związku z powyższym w terminie do 31 marca 2024r pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji mogą składać wnioski o wydanie:
 
 • historii choroby nienowotworowej z leczenia w okresie 2000 – 2002
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, dotyczących świadczeń zrealizowanych w pracowniach diagnostycznych Instytutu w okresie 2015 – 2017
 • wyników   badań   tomografii   komputerowej,  rezonansu   magnetycznego,   które   zostały   wykonane w latach 1999 – 2002
 • wyników badań mammografii , które zostały wykonane w latach 1998 – 2002
 • wyników badań angiografii , które zostały wykonane w latach 2001 - 2002
 
 
Po dniu 31marca 2024r w/w dokumentacja medyczna zostanie oddana do zniszczenia, w związku z czym wnioski złożone po tym dniu nie gwarantują uzyskania dokumentacji medycznej.
 
Wnioski  o wydanie dokumentacji  można składać w Dziale Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta (nr telefonu: 32 278 94 27). Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi do 30 dni od jego złożenia.
 
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia / Oświadczenie odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia